Afwezig?

Photo by <a href=
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Elke afwezigheid op school moet schriftelijk gewettigd worden. Het secretariaat volgt dit op.

Indien de ouders bij voorbaat weten dat hun zoon/dochter afwezig zal zijn, moeten ze tussen 8.00 en 8.35 uur de school verwittigen.

Leerlingen die wegens ziekte de school vroegtijdig willen verlaten, moeten zich eerst melden op het secretariaat. Het secretariaat zal dan de ouders contacteren.

Leerlingen die de school vroegtijdig willen verlaten om andere redenen, moeten bij voorbaat toestemming vragen op het secretariaat.
Ouders van wie de zoon/dochter in de namiddag thuis blijft wegens ziekte, moeten de school ‘s middags verwittigen.

Papiertjes die afwezigheden wettigen, moeten zo vlug mogelijk binnengebracht worden op het secretariaat.
Indien de afwezigheid niet gewettigd wordt binnen de gevraagde termijn (zie schoolreglement), is het een problematische afwezigheid. DIt zal dan beschouwd worden als spijbelen.
OPGELET: “afwezigheid wegens familiale omstandigheden” wordt niet meer aanvaard. Enkel “afwezigheid om persoonlijke reden” is mogelijk, maar moet vooraf worden aangevraagd aan de directie.

Waar in deze tekst verwezen wordt naar de ouders, kan de meerderjarige leerling eventueel autonoom optreden, dan wel de personen die een minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben.
De controle en/of bespreking van de problematische afwezigheden zal gebeuren door het leerlingensecretariaat, de leerlingbegeleider en het CLB.

Wanneer uw kind 10 halve dagen problematisch afwezig is, dan dient de school het leerlingdossier te melden aan het CLB. Dit kan tot gevolg hebben dat de ouders/leerling worden gehoord.

Meer informatie hierover kan u terugvinden in ons schoolreglement.

GO! technisch atheneum Den Biezerd
Wirixstraat 56
2845 Niel
03 888 22 61
info@denbiezerd.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be